بارگذاری...

Category Archives: سنگ ماه تولد

سنگ های خرداد ماه

در این پست به معرفی سنگ های خرداد ماه ♊ و اثر آن بر #چاکرامیپردازیم #کهربا #مروارید #چشم_شاهین #لابرادوریت#چشم_ببر #اوپال از انواع سنگ های این ماه هستند. ————————————————————————— هر کدام اثراتی بر چاکرا ها میگذارند که در شکل با رنگ تفکیک شده است. ————————————————————————— 4 عنصر آب-خاک_آتش-هوا عناصر تشکیل دهنده زین هستند که عنصر قالب این ماه هوا هست از

ویدیو سنگ ماه تولد خرداد

مروارید برای درمان بسیاری از بیماری‌های داخلی و ناراحتی‌های فکری و روحی مفید است مروارید ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ و روح شده و ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ را ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. ﺣﺲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺿﻌﻒ روﺣﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. این گوهر ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي